• Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Wij bij Arnhem Eagles hechten aan een gezond en vooral veilig sport klimaat.

  Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld waar vrijwilligers aan moeten voldoen voordat hij/zij bij ons lid kan worden en een taak als bv trainer/coach op zich kan nemen.
  De regels zoals wij die stellen zijn:

  Kennismakingsgesprek met nieuwe vrijwilliger

  Bespreek punten:     

                                Referenties aangeven en bespreken
                                VOG aanvrag en om de 3 jaar herhalen
                                DigiD hebben voor aanvraag VOG
                                Wordt lid van NBB
                                Gedragregels bespreken en ondertekenen
                                Waarom wil hij/zij vrijwilliger worden bij ons
                                Ervaring bij andere sporten
                                Actief meedoen met Kick Off en cultuur bijeenkomsten

  Aannamebeleid Vrijwilligers Arnhem Eagles

  Elke vrijwilliger binnen onze vereniging die in contact komt met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking zal bij zijn/haar aanstelling de onderstaande stappen doorlopen:

  1. Houden van een kennismakingsgesprek.
  2. Checken van referenties; wij nemen contact op met de club waar de vrijwilliger vandaan komt.
  3. Wij laten de vrijwilliger een VOG aanvragen en herhalen dat elke 3 jaar.
  4. De vrijwilliger wordt lid van de NBB en als dat niet kan, laten we de begeleider een VOT (Verklaring Onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt de vrijwilliger onder het tuchtrecht van de NBB en is hij daarvan op de hoogte.
  5. Wij laten de vrijwilliger zich conformen aan onderstaande gedragregels.
  6. Wij maken een verslag van het kennismakingsgesprek.
 • Gedragsregels voor vrijwilligers bij Arnhem Eagles

  (Gedragregels voor begeleiders zoals vasgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011)

  1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen
  2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
  3. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
  4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger en de jeugdige sporter tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  5. De vrijwilliger mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de vrijwilliger deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  6. De vrijwilliger onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
  7. De vrijwilliger zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  8. De vrijwilliger heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  9. De vrijwilliger zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de vrijwilliger aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  10. De vrijwilliger zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
  11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest hiervan te handelen.

  Deze gedragsregels vormen de richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders. Deze gedragsregels zijn niet vrijblijvend. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.